Kvalité och miljö

ISO 9001-2015 june 2024 sv

Certifierade med ISO 9001:2015

Rolba har dokumenterat företagets rutiner i sitt ledningssystem och är certifierade i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

Alla trycktankar provas och besiktas av ackrediterade kontrollanter. Samtliga produkter är tillverkade i enlighet med EG:s maskindirektiv (CE-märkning). 

Kvalitétspolicy

Kvalitét är Rolba Svenska AB:s starkaste konkurrensmedel.
Varje medarbetare ska vara väl medveten om vår kvalitétspolicy och aktivt verka för att företagets kvalitétssystem leder
till ständig förbättring.

Alla medarbetare på Rolba Svenska AB bidrar till att skapa nöjda kunder. Det gäller bl.a. att bemöta kunder korrekt och att våra produkter och tjänster motsvarar de förväntningar samt den kvalitét som kunden efterfrågar.

För att kunna tillmötesgå våra kunders och ägares krav skall vårt systematiska kvalitétsarbete hjälpa oss att ständigt förbättra och utveckla våra produkter, tjänster, processer och arbetssätt.

Genom att mäta våra kunders nöjdhet samt följa upp våra fastställda kvalitétsmål kan vi aktivt arbeta med ständiga förbättringar. Kvalitétssystemet ska hjälpa oss att gällande regler och lagkrav efterföljs.

Urban Åhrlin
VD Rolba Svenska AB  2014-10-29

 

Miljö

Ett förenklat miljöledningssystem har upprättats i enlighet med ISO 14001 och i form av en miljödeklaration. Grunderna i systemet är:

  • Miljöpolicy
  • Övergripande mål
  • Strategi för att nå miljömålen